Հայաստանի առաջատարը՝ բեռների առաքման ոլորտում:
Միայն ՄԵՆՔ ենք իրականացնում կանոնավոր բեռնափոխադրումներ՝ ամբողջ Հանրապետության տարածքով:

Գաղտնիության քաղաքականություն

Անձնական տվյալների գաղտնիության քաղաքականությունը (Այսուհետ՝գաղտնիության քաղաքականություն) գործում է ամբողջ տեղեկության նկատմամբ, որը www.adservice.am դոմեն անվանման տակ տեղակայված «Armenian Delivery Service» (կրճատ՝ «ADService») առաքման ծառայությունը կարող է ստանալ Օգտատիրոջ մասին առաքման կայքը, ծրագրերը և առաքման ծառայության այլ պրոդուկտներն օգտագործելու ընթացքում:

1.Տերմինների սահմանում՝

1.1 Սույն գաղտնիության քաղաքականության մեջ օգտագործվում են հետևյալ տերմինները՝

1.1.1. «ADService» առաքման ծառայության կայքի ադմինիստրացիան (Այսուհետ՝կանքի ադմինիստրացիա) կայքը ղեկավարող իրավասու աշխատակիցներն են, որոնք գործում են Ընկերության անունից, որոնք կազմակերպում և /կամ իրականացնում են անձնական տվյալների մշակում, ինչպես նաև սահմանում անձնական տվյալների մշակման նպատակը, մշակման ենթակա անձնական տվյալների բովանդակությունը, անձնական տվյալների հետ իրականացվող գործողությունները (գործառնությունները):

1.1.2. ՛՛Անձնական տվյալներ՛՛են համարվում ցանկացած տեղեկություն, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերում են որոշակի ֆիզիկական անձի (անձնական տվյալների սուբյեկտի):

1.1.3. ՛՛Անձնական տվյալների մշակում՛՛ ՝ ցանկացած գործողություն (գործառույթ) կամ գործողությունների (գործառույթների) համախումբ, որոնք կատարվում են անձնական տվյալների հետ՝ ավտոմատացման միջոցների կիրառմամբ կամ առանց դրանց կիրառման՝ ներառյալ անձնական տվյալների հավաքագրում, գրառում, համակարգում, կուտակում, պահպանում, ճշգրտում (թարմացում, փոփոխություն), վերծանում, օգտագործում, փոխանցում (տարածում, տրամդրում, մուտք), դիմազրկում, արգելափակում, ջնջում, վերացում:

1.1.4. ՛՛Անձնական տվյալների գաղտնիություն՛՛՝ պարտադիր պահանջ, որին պետք է հետևի Օպերատորը կամ անձնական տվյալներին մուտք ստացած այլ անձը, որն արգելում է անձնական տվյալների տարածումն առանց այդ անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության կամ դրա համար օրինական հիմքի առկայության:

1.1.5. «ADService» առաքման ծառայության կայքի օգտատեր (այսուհետ՝ Oգտատեր) այն անձն է, որը մուտք ունի կայք՝ համացանցի միջոցով և ով օգտագործում է «ADService»առաքման ծառայության կայքը:

1.1.6. «Cookies» տվյալների փոքր մաս, որն ուղարկված է վեբ-սերվերի կողմից և պահպանվում օգտատիրոջ համակարգչում, որը վեբ-կայքը կամ վեբ-բրաուզերը ամեն անգամ ուղարկում է HTTP- հարցման մեջ վեբ-սերվերին համապատասխան կայքի էջը բացելու փորձ կատարելիս:

1.1.7. «IP-հասցե» IP արձանագրությամբ կառուցված համակարգչային ցանցում հանգույցի բացառիկ ցանցային հասցե:

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ՝

2.1. «ADService» առաքման ծառայության կայքն օգտագործելիս օգտատերը համաձայնվում է սույն գաղտնիության քաղաքականությանը և Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակման պայմաններին:

2.2. Գաղտնիության քաղաքականության պայմանների հետ անհամաձայնության դեպքում Օգտատերը պետք է դադարի օգտագործել «ADService» առաքման ծառայության կայքը:

2.3. Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը կիրառելի է միայն «ADService» առաքման ծառայության կայքին: «ADService» առաքման ծառայությունը չի վերահսկում և պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձնանց կայքերի համար, որոնց Օգտատերը կարող է անցնել հղումներով, որոնք հասանելի հասանելի են «ADService» առաքման ծառայության կայքում :

2.4. Կայքի ադմինիստրացիան չի ստուգում Օգտատիրոջ կողմից «ADService» առաքման ծառայության կայքում ներկայացված անձնական տվյալների հավաստիությունը:

 1. Գաղտնիության քաղաքականության առարկան

3.1. Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը սահմանում է «ADService» առաքման ծառայության կայքի ադմինիստրացիայի պարտավորությունները՝ չհրապարակելու և պահպանելու անձնական տվյալները, որոնք Օգտատերը տրամադրում է կայքի ադմինիստրացիայի հարցումով «ADService» առաքման ծառայության կայքում գրանցվելիս կամ ծառայության ձեռքբերման պատվեր ձևակերպելիս:

3.2. Անձնական տվյալները, որոնք տրամադրվում մշակման համար սույն գաղտնիության քաղաքականության շրջանակներում, Օգտատիրոջ կողմից տրամադրվում են «ADService» առաքման ծառայության կայքում գրանցման ձևաթուղթը լրացնելով և ներառում են հետևյալ տեղեկությունները՝

3.2.1. Օգնատիրոջ ագնանուն, անուն, հայրանուն

3.2.2.Օգնատիրոջ կոնտակտային հեռախոսահամար

3.2.3. Էլեկտրոնային փոստի հասցե (e-mail)

3.2.4. Ծառայության մատուցման հասցե

3.2.5. Օգտատիրոջ բնակության վայրը

3.3 «ADService» առաքման ծառայությունը պաշտպանում է տվյալները, որոնք ավտոմատ կերպով փոխանցվում են գովազդային բլոկերի դիտման և կայքերի այցելության ժամանակ, որոնցում տեղադրված է համակարգի վիճակագրական սկրիպտ (՛՛Պիքսել՛՛)՝

 • IP հասցե
 • Cookies տեղեկություն
 • Տեղեկություն՝բրաուզերիմասին (կամգովազդի ցուցադրության մուտք ապահովող այլ ծրագրի մասին)
 • Մուտքի ժամանակ
 • Այն կայքի հասցեն, որտեղ տեղադրված է գովազդային բլոկը
 • – ռեֆերեր (նախկինէջիհասցեն)

3.3.1. Cookies-ի անջատումը կարող է հանգեցնել «ADS» առաքման ծառայության կայքի ավտորիզացիա պահանջող մասի անհասանելիությանը:

3.3.2.«ADService» առաքման ծառայությունը իրականացնում է իր այցելուների IP-հասցեների մասին վիճակագրության վավաքագրում: Սույն տեղեկատվությունը օգտագործվում է տեխնիկական խնդիրների բացահայտման և լուծման նպատակով, իրականացվող ֆինանսական վճարումների օրինականության հսկման համար:

3.4. Ցանկացած այլ անձնական տեղեկատվություն (գնումների պատմություն, օգտագործվող բրաուզերներ և օպերացիոն համակարգրեր և այլն) ենթակա է հուսալի պահպանման և չհրապարակման՝բացառությամբ սույն գաղտնիության քաղաքականության 5.2. և 5.3 կետերում նշված դեպքերի:

 1. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների հավաքագրման նպատակները

4.1. «ADService» առաքման ծառայության կայքն իրավասու է օգտագործելու Օգտատիրոջ անձնական տվյալները հետևյալ նպատակներով՝

4.1.1. «ADService» առաքման ծառայության կայքում գրանցված Օգտատիրոջ նույնականացում՝պատվերի ձևակերպման համար:

4.1.2. «ADService» առաքման ծառայության կայքի անհատականացված ռեսուրսներին Օգտատիրոջ մուտք ապահովելու համար

4.1.3. Օգտատիրոջ հետ հետադարձ կապի հաստատման համար՝ ներառյալ«ADService» առաքման ծառայության կայքի օգտատիրոջը վերաբերող ծանուցումների, հարցումների ուղարկման, ծառայություններիմատուցման, օգտատիրոջհարցումներիևհայցերիմշակմանհամար;

4.1.4. Օգտատիրոջ վայրի որոշման համար՝ անվտանգության նկատառումներից ելներով, խարդախությունից խուսափելու համար:

4.1.5. Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված անձնական տվյալների իսկության հաստատման և լրիվության համար;

4.1.6. «ADService»առաքման ծառայության հաճախորդների տվյալների բազայում էջ ստեղծելու համար, եթե օգտատերը տվել է նման էջ ստեղջելու համաձայնություն:

4.1.7. «ADService»առաքման ծառայության Օգտատիրոջը պատվերի կարգավիճակի մասին ծանուցելու համար:

4.1.8. Վճարումների մշակման և ստացման, հարկերի կամ հարկային արտոնությունների հաստատման, վճարման բողոքարկման, Օգտատիրոջ կողմից վարկային գիծ ստանալու իրավունքի սահմանման համար:

4.1.9. «ADService» առաքման ծառայության կայքի օգտագործման հետ կապված խնդիրների առաջացման դեպքում Օգտատիրոջը արդյունավետ տեխնիկական աջակցության ցուցաբերման համար:

4.1.10. Իր համաձայնութամբ Օգտատիրոջը ապրանքի թարմացման, հատուկառաջարկների, գնայինտեղեկատվության, լուրերիբաժանորդագրմանև«ADService» առաքմանծառայությանմասինայլտեղեկության տրամադրման համար;

4.1.11. Օգտատիրոջ համաձայնությամբ գովազդային գործունեության ծավալման համար ;

4.1.12. Օգտատիրոջը «ADService»առաքման ծառայության գործընկերների կայքերին կամ սերվերներին մուտք տրամադրելու համար՝ ապրանքներ, նորություններ և ծառայություններ ստանալու նպատակով:

 1. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

5.1. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է առանց ժամկետների սահմանափակման՝ օրենքով սահմանված ցանկացած եղանակով, այդ թվում անձնականտվյալների տեղեկատվական համակարգերում՝ավտոմատացման միջոցների կիրառմամբ կամ առանց նման միջոցների կիրառման;

5.2. Օգտատերը համաձայնվում է, որ կայքի ադմինիստրացիան իրավասու է փոխանցելո ւանձնական տվյալները երրորդ անձնաց, մասնավորապես՝ առաքման ծառայություններին,փոստային կապի կազմակերպություններին, էլեկտրահաղորդակցման օպերատորներին՝բացառապես Օգտատիրոջ պատվերի իրականացման նպատակներով:

5.3. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել ՀՀ Պետական իշխանության իրավասումարմիններինմիայնՀՀօրենսդրությամբ սահմնաված հիմքերով և կարգով:

5.4. Անձնական տվյալների կորստի կամ հրապարակման դեպքում կայքի ադմինիստրացիան անձնական տվյալների կորստի կամ հրապարակման մասին տեղեկացնում է Օգտատիրոջը:

5.5. կայքի ադմինիստրացիան ձեռնարկում է անհրաժեշտ կազկակերպչական և տեխնիկական միջոցները՝Օգտատիրոջ անձնական տվյալները ոչ օրինական կամ պատահական հասանելիությունից, վերացումից, փոփոխություններից, արգելափակումից, կրկնօրինակումից, տարածումից,ինչպես նաև երրորդ անձնանց ապօրինի այլ գործողություններից պաշտպանելու համար:

5.6. Կայքի ադմինիստրացիան Օգտատիրոջ հետ միասին ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝Օգտատիրոջ անձնական տվյալների հրապարակման հետևանքով առաջացած վնասների կամ բացասական այլ հետևանքների կանխման համար:

 1. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

6.1. Օգտատերը պարտավոր է

6.1.1 Տրամադրել «ADService»առաքման ծառայության կայքի օգտագործման համար անհրաժեշտ անձնական տվյալների մասին տեղեկատվությունը;

6.1.2. Տվյալների փոփոխման դեպքում թարմացնել, լրացնել անձնական տվյալների մասին տեղեկատվությունը:

6.2 Կայքի ադմինիստրացիան պարտավոր է՝

6.2.1. Ստացված տեղեկատվությունն օգտագործել բացառապես սույն գաղտնիության քաղաքականության 4 կետում նշված նպատակներով:

6.2.2 Ապահովել գաղտնի տեղեկության գաղտնի պահպանումը, չհրապարակել այն առանց Օգտատիրոջ գրավոր համաձայնության, ինչպես նաև չիրականացնել Օգտաիրոջ անձնական տվյալների վաճառք, փոխանակում, հրապարակում կամ ցանկացած այլ եղանակով տարածում՝բացառությամբ սույն գաղտնիության քաղաքականության 5.2 և 5.3 կետերումնշվածդեպքերի:

6.2.3. Ձեռնարկել զգուշության միջոցներ՝ Օգտատիրոջ անձնական տվյալների պաշտպանության համար՝ կիրառվող գործնական շրջանառության մեջ նման բնույթի տեղեկատվության պաշտպանության համար սովորաբար կիրառելի կարգով:

6.2.4. Արգելափակել համապատասխան օգտաիրոջը վերաբերող անձնական տվյալները ստուգման ժամանակահատվածի տևողությամբ օգտատիրոջ կամ վերջինիս օրինական ներկայացուցչի կամ վերջինիս անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության համապատասխան մարմնի կողմից համապատասխան դիմում կամ հայց ներկայացնելու պահից՝ոչ վստահելի անձնական տվյալներ կամ ոչ պատշաճ գործողություններ հայտնաբերելու դեպքում:

 1. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

7.1. Պատրավորությունները չկատարած կայքի ադմինիստրացիան չի կրում անձնական տվյալների ոչ պատշաճ օգտագործման հետևանքով Օգտատիրոջ կրած վնասների համար պատասխանատվություն՝ՀՀօրենսդրությանը համապատասխան՝ բացառությամբ սույն գաղտնիության քաղաքականության 5.2, 5.3 և 7.2 կետերումնշվածդեպքերի:

7.2. Գաղտնի տեղեկությանկորստի կամ հրապարակման դեպքում կայքի ադմինիստրացիան չի կրում պատասխանատվություն, եթե այդ գաղտնի տեղեկությունը՝

7.2.1. Դարձել է հանրությանը հայտնի մինչև այն կորցնելը կամ հրապարակելը;

7.2.2. Ստացվել երրորդ անձից մինչև կայքի ադմինիստրացիայի կողմից այն ստանալու պահը:

7.2.3. Հրապարակվել է Օգտատիրոջ համաձայնությամբ:

 1. ՎԵՃԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

8.1. Մինչ օգտատիրոջ և «ADService» առաքման ծառայության կայքի ադմինիստրացիայի հարաբերություններից առաջացած վեճերի կապակցությամբ դատարան դիմելը, պարտադիր է ներկայացնել առարկություն (վեճի ինքնակամ կարգավորման մասին գրավոր առաջարկություն):

8.2. Առարկություն ստացողը այն ստանալուց 30 օրացույցային օրվա ընթացքում գրավոր կերպով տեղեկացնում է դիմողին առարկությունն ուսումնասիրելու արդյունքների մասին:

8.3. Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճը փոխանցվում է դատական մարմին՝ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

8.4. Սույն գաղտնիության քաղաքականությանը և Օգտատիրոջ և կայքի ադմինիստրացիայի միջև հարաբերություններին կիրառելի է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությունը:

 1. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

9.1. Կայքի ադմինիստրացիան իրավասու է սույն գաղտնիության քաղաքականության մեջ կատարելու փոփոխություններ՝ առանց Օգտատիրոջ համաձայնության:

9.2. Նոր գաղտնիության քաղաքականությունը ուշի մեջ է մտնում «ADService» առաքման ծառայության կայքում այն տեղադրելու պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն գաղտնիության քաղաքականությամբ:

9.4.Գաղտնիության գործող քաղաքականությունը ներկայացված է http://adservice.am/privacypolitics. հղումով: